Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to ważne zaświadczenie, które otrzymuje pracownik pod koniec okresu, w którym świadczył stosunek pracy. Zasady wystawiania tego dokumentu reguluje Kodeks pracy. Świadectwo zawiera szereg informacji, które dzielą się na obligatoryjne i fakultatywne. Te pierwsze muszą znaleźć się w każdym świadectwie pracy wystawionym przez pracodawcę, z którym nastąpiło zakończenie okresu obowiązywania umowy o pracę na czas próbny, określony lub nieokreślony. Informacje fakultatywne mogą zostać umieszczone w świadectwie pracy na wyraźną prośbę pracownika. Świadectwo pracy nie może zawierać oceny pracy pracownika, bez względu na to, czy jest ona pozytywna, czy negatywna. Informacje zawarte w tym zaświadczeniu służą kolejnym pracodawcom oraz są wymagane do przedłożenia przy rejestrowaniu się w Urzędzie Pracy.


Jakie informacje muszą znaleźć się na świadectwie pracy?

Świadectwo pracy wystawia dział kadr albo zewnętrzna firma zajmująca się obsługą kadrowo-płacową. Informacje, które muszą być zawarte w takim dokumencie określone w art. 97 Kodeksu Pracy, są następujące:

 • staż pracy oraz wymiar godzin, w jakich pracownik odbywał stosunek pracy,
 • podstawa prawna określająca przyczynę ustania stosunku pracy,
 • wykorzystany urlop wychowawczy,
 • wykorzystany okres urlopowy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,


Elementy świadectwa pracy

 • okres, w którym pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia,
 • czas, w którym pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • wykorzystane dni na opiekę nad dzieckiem do 14. r.ż.,
 • wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy,
 • okresy nieskładkowe, w okresie zatrudnienia, którego dotyczy dokument świadectwa pracy (odnośnie ustalania prawa do emerytury lub renty),
 • okres pełnienia służby wojskowej lub jej form zastępczych.

Dodatkowo na świadectwie pracy znaleźć się mogą informacje umieszczone w nim na wyraźną prośbę pracownika:

 • nabyte kwalifikacje,
 • odbyte szkolenia,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • zrealizowane samodzielnie zadania i projekty.

 

Co zrobić, gdy świadectwo pracy zawiera błędy?

W takim przypadku pracownik ma 7 dni, by wystąpić o sprostowanie. Pracodawca w terminie 7 dni od otrzymania prośby musi wystawić nowe świadectwo. W przypadku odmowy, pracownik może zwrócić się do sądu pracy i zażądać sprostowania na drodze sądowej. Po uprawomocnieniu się wyroku sądu w tej sprawie, pracodawca ma maksymalnie 3 dni na wydanie nowego świadectwa.