Jakie zadania i uprawnienia ma biegły rewident?

Ustawa o rachunkowości określa bardzo dokładnie, które jednostki prowadzące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych. Niezależnie od zapisów ustawy, część przedsiębiorców decyduje się na dobrowolne przeprowadzenie audytu. Bez względu na to, czy badanie sprawozdania finansowego wynika z ustawy o rachunkowości, czy też jest niezależnym wyborem właściciela firmy, audyt przeprowadzany jest przez biegłego rewidenta.


mężczyzna siedzi przed laptopemZakres prac biegłego rewidenta

Biegłym rewidentem może zostać każdy, kto jest osobą o nieposzlakowanej opinii, posiada wyższe wykształcenie oraz pozytywnie ukończy postępowanie kwalifikacyjne. Po złożeniu wniosku i kwestionariusza osobowego kandydat musi zdać dziesięć egzaminów teoretycznych, zaliczyć praktykę w rachunkowości, zrobić aplikację i złożyć końcowy egzamin dyplomowy. Do podstawowych zadań biegłego rewidenta zalicza się prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, przeglądy sprawozdań finansowych, ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe, doradztwo podatkowe, a także doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości oraz prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego. Ponadto biegły rewident może prowadzić działalność wydawniczą i szkoleniową w zakresie rachunkowości.


Ogromna odpowiedzialność zawodowa

Biegły rewident zobowiązany jest do zachowania tajemnicy na temat wszystkich dokumentów, sprawdzanych podczas prowadzenia działań audytowych. Obowiązek ustaje w przypadku stwierdzenia możliwości popełnienia przestępstwa przez audytowanego klienta. Ponadto biegły rewident jest zwolniony z zachowania tajemnicy zawodowej, gdy otrzymuje polecenie udostępnienia dokumentacji na potrzeby postępowań toczących się przed Komisją Nadzoru Audytowego lub Polską Izbą Biegłych Rewidentów oraz biegłemu rewidentowi grupy kapitałowej. Jeśli opinia biegłego rewidenta jest niezgodna z faktycznym stanem finansów firmy, grozi mu grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat dwóch.