Rejestr biegłych rewidentów

Właściciel naszego biura rachunkowego, magister Jacek Zembaty, został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, co oznacza, że spełnił następujące warunki:

  • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • ukończył studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie,
  • odbył roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, mającą na celu praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu,
  • złożył przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta,
  • złożył przed Komisją z wynikiem pozytywnym końcowy, ustny egzamin dyplomowy, sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie aplikacji,
  • złożył ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem.

Jacek Zembaty jak biegły rewident ma uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej, czyli badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych, których celem jest wydanie opinii wraz z raportem dotyczących tego, czy sprawozdanie m.in. rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową firmy.

osoba trzymająca długopis w dłoni, kartki papieru na biurku